Statūti

Biedrības “Ropažu Garkalnes partnerība” statūti

(jaunā redakcija )

Apstiprināti biedru Kopsapulcē 2019.gada 30.septembrī Ropažu novada Muceniekos

­­1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

  • Biedrība “Ropažu Garkalnes Partnerība”, turpmāk tekstā Biedrība, ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Biedrības darbības mērķus un atzīst šos statūtus.
  • Biedrībai, saskaņā ar šiem statūtiem, nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.
  • Biedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un šiem Statūtiem.

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;

2.1.2. Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;

2.1.3. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām, veicinot „Ropažu – Garkalnes Partnerības” teritorijas attīstību;

2.1.4. Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;

2.1.5. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai;

2.1.6. Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Nosaukums.

4.1. Biedrības pilns nosaukums latviešu valodā ir: biedrība „Ropažu Garkalnes Partnerība”.

5.nodaļa. Darbības teritorija.

5.1. Biedrības darbības teritorija atbilst Ropažu un Garkalnes novadu teritorijai.

6.nodaļa. Augstākā lēmējinstitūcija.

6.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir Kopsapulce.

6.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Katrs Biedrības biedrs piedalās Kopsapulcē savos Statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.

6.3. Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31.martam. Katram biedram tiek nosūtīts rakstisks uzaicinājums ne vēlāk kā 14 dienas pirms Kopsapulces.

6.4. Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes vai Padomes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa Revidents, vai ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.5. Kopsapulci vada valdes priekšsēdētājs. Atsevišķos gadījumos Kopsapulci var atklāt Kopsapulces sasaukšanas iniciators vai to pilnvarotā persona. Persona, kas atklājusi Kopsapulci, vada to līdz Kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanai.

6.6. Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists (nepieciešamības gadījumā arī – redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.

6.7. Kopsapulces vadītāja pienākums ir: precizēt reglamenta noteikumus īpaši skaidri un obligāti izlemjamos jautājumus vienmērīgi sadalīt kopsapulces ciklos tā, lai kopsapulces darbs nebūtu pārslogots.

6.8. Kopsapulce ir pilntiesīga pieņemt lēmumus ar tik biedriem, cik biedru piedalās sēdē lēmumu pieņemšanas brīdī.

6.9. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.

6.10. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz pieci Biedrības biedri pieprasa aizklātu balsojumu.

6.11. Kopsapulces norise tiek protokolēta. To nodrošina Kopsapulces priekšsēdētājs un protokolists.

6.12. Kopsapulces protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas Biedrības lietā Valdes priekšsēdētāja atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai Valde viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē.

6.13. Kopsapulcei ir tiesības:

6.13.1. apstiprināt Biedrības statūtus un grozījumus tajos;

6.13.2. ievēlēt Padomes locekļus un to kandidātus, kā arī lemt par viņu atsaukšanu saskaņā ar Kopsapulces apstiprināto Nolikumu;

6.13.3. ievēlēt un atsaukt Revidentu saskaņā ar Kopsapulces apstiprināto Nolikumu;

6.13.4. apstiprināt gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;

6.13.5. noteikt Biedrības simboliku un tās lietošanas kārtību;

6.13.6. izskatīt pārsūdzētos Padomes un Valdes lēmumus;

6.13.7. pieņemt lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju;

6.13.8. vērtēt un apstiprināt Padomes, Valdes atskaites un Revidenta pārskatu;

6.13.9. līdz Padomes izveidei lemt par jaunu biedru uzņemšanu;

6.13.10. izskatīt citus ar Biedrības darbību saistītos jautājumus;

6.13.11. noteikt iestāšanās un biedru naudas apjomu.

7.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

7.1. Biedrības Kopsapulce var izveidot citas struktūrvienības.

7.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības Nolikums.

8.nodaļa. Padome

8.1.  Biedrības Padome ir Kopsapulces ievēlēta konsultatīva lēmējinstitūcija.

8.2. Kopsapulce var ievēlēt vairākas Padomes, iepriekš sagatavojot katras Padomes darbības nolikumu, kas nosaka katras Padomes darbības jomu un risināmo jautājumu kompetences ietvaru, katras Padomes skaitlisko sastāvu.

8.3. Padomes locekļi paši sadala savus pienākumus Padomes locekļu starpā.

8.4. Padomes locekļu kandidāti ir tās personas, kas Padomes vēlēšanās ir izvirzītas kandidēšanai Biedrības Padomes locekļa statusam. Kandidāta statuss beidzas līdz ar ievēlēšanu Padomē.

8.5. Kandidēt Biedrības Padomes locekļa statusam Padomes vēlēšanās var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona, ko ieteicis vismaz viens Biedrības biedrs.

8.6. Padomi ievēl Kopsapulce uz diviem gadiem.

8.7. Padomes priekšsēdētāju Padome ievēl no sava vidus.

8.8. Padome:

8.8.1. lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;

8.8.2. nodrošina Kopsapulču lēmumu izpildi;

8.8.3. izstrādā un apstiprina Biedrības stratēģijas;

8.8.4. balstoties uz Biedrības izstrādāto stratēģiju un to īstenošanai piesaistīto resursu fonda ietvaros izskata un izvērtē projektu pieteikumus, un pieņem lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai;

8.8.5. nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem;

8.8.6. nodrošina teritorijas interešu aizstāvību un lobēšanu reģionālā un nacionālā līmeņa institūcijās;

8.8.7. apstiprina Biedrības darbības plānu un budžetu;

8.8.8. izskata priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;

8.8.9. pēc nepieciešamības organizē darba grupu darbu;

8.8.10. uzņem Biedrības biedrus;

8.8.11. lemj par biedru atbrīvošanu no biedra naudas samaksas pilnībā vai daļēji.

8.9. Vienāda balsu sadalījuma gadījumā balsojumā Padomes priekšsēdētājam ir izšķirošā lēmējbalss.

8.10. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Padomes locekļiem.

8.11. Padome lēmumu pieņem ar klātesošo balsstiesīgo Padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

8.12. Padomes sēdes protokoli tiek apstiprināti tuvākajā Padomes sēdē.

8.13. Ja kādas Padomes darbības ietvaros nav skaidra pamatojuma risināmo jautājumu piekritībai vai citas lietas, šie jautājumi tiek risināti attiecīgo Padomju starpā. Ja jautājumu risināšanā nevar panākt vienošanos, šo jautājumu rosināšanai tiek sasaukta Kopsapulce.

9.nodaļa. Izpildinstitūcija – Valde

9.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas vada un pārstāv Biedrību. Katram Valdes loceklim ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt Biedrību. Valdi ievēl Kopsapulce ne ilgāk kā uz diviem gadiem. Biedrības Valde sastāv no 3 Valdes locekļiem.

9.2. Valdes locekļi paši sadala savus pienākumus savā starpā, ievēlot arī Valdes priekšsēdētāju.

9.3. Biedrības Valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti.

9.4. Biedrības Valde:

9.4.1. nodrošina Kopsapulces un Padomes lēmumu izpildi;

9.4.2. pārstāv Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā, visa veida uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un organizācijās Latvijas Republikā un ārvalstīs;

9.4.3. slēdz līgumus, izdod pilnvaras, rīkojumus u.c. dokumentus;

9.4.4. pieņem un atbrīvo no darba Biedrības darbiniekus, nosakot darba algu budžeta ietvaros;

9.4.5. pārvalda un rīkojas ar Biedrības naudas līdzekļiem, kustamo un nekustamo mantu;

9.4.6. organizē lietvedību un statistisko uzskaiti, gada pārskatu un bilanču sastādīšanu un iesniegšanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

9.4.7. sasauc un organizē Kopsapulces sēdes;

9.4.8. sagatavo Kopsapulcei atskaiti par savu darbību;

9.4.9. sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbā;

9.4.10. pilda citus Kopsapulces un Padomes uzticētus uzdevumus, kas attiecināmi uz šo amatu un ir saskaņā ar Biedrības mērķiem;

9.4.11. izlemj citus ikdienas jautājumus.

9.5. Kopsapulce var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot Biedrības Valdei ir nepieciešama Kopsapulces piekrišana.

9.6. Biedrības Valdes loceklis nevar būt Padomes loceklis vai kandidāts.

9.7. Biedrības Valde ir tiesīga pārsūdzēt nepamatotus un šiem Statūtiem neatbilstošus Padomes sēdes lēmumus Kopsapulcē.

9.8. Prombūtnes laikā Biedrības Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pilnvarot savu pienākumu izpildītāju.

9.9. Valdi var atbrīvot ar Kopsapulces lēmumu pirms tā pilnvaru termiņa izbeigšanās. Biedrības Valdes atbrīvošanu var ierosināt 1/2 Biedrības biedru, Padome vai Valde.

10.nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija.

10.1. Biedrības darbības kontroli veic Revidents, kuru ievēl biedru Kopsapulce uz vienu gadu.

10.2. Biedrības Revidents nevar būt Biedrības Padomes loceklis.

10.3. Biedrības Revidents:

10.3.1. veic Biedrības dokumentācijas, mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.3.2. dod atsauksmi par vadības institūciju darbību;

10.3.3. dod atsauksmi par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

10.3.4. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

10.3.5. sniedz ieteikumus par Biedrības finansu darbības regulējošo institūciju darbības uzlabošanu;

10.3.6. veic citus Kopsapulces uzticētos uzdevumus.

10.4. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.5. Kopsapulce nevar apstiprināt Biedrības gada pārskatu un bilanci bez Biedrības revidenta slēdziena.

11.nodaļa. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi.

11.1. Par Biedrības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Biedrības Statūtus, un kas savos Statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Biedrības biedru.

11.2. Lai fiziska persona kļūtu par Biedrības biedru, Biedrības Valdei ir jāiesniedz brīvas formas pieteikums.

11.3. Lai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona kļūtu par Biedrības biedru, tai Biedrības Valdei jāiesniedz rakstisks pieteikums, reģistrācijas apliecības un statūtu kopija un jāaizpilda Biedrības biedru reģistrācijas anketa.

11.4. Lai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona kļūtu par Biedrības biedru, tai Biedrības Valdei jāiesniedz rakstisks pieteikums, tulkoti un notariāli apstiprināti statūti, jāaizpilda Biedrības biedru reģistrācijas anketa.

11.5. Biedrības Valde apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai Biedrības Padomē vai Kopsapulcē līdz Padomes izveidošanai.

11.6. Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.7. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

11.8. Ja Padome vai biedru Kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā iestāšanās maksa Padomes noteiktajā apmērā un kārtībā.

11.9. Biedrības biedru var izslēgt Padome par šādiem pārkāpumiem:

11.9.1. nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda;

11.9.2. Kopsapulces un Padomes lēmumu nepildīšana;

11.9.3. savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;

11.9.4. ideoloģisku uzskatu paušana, izmantojot Biedrības vārdu;

11.9.5. morālā kaitējuma Biedrībai nodarīšana;

11.9.6. cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

11.10. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.11. Padomes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei.

11.12. Katrs Biedrības biedrs, kas ir juridiska persona, darbojas Partnerībā, tai skaitā piedalās sapulcēs, vadības un revīzijas institūcijās, savos statūtos noteiktajā kārtībā pilnvarojot pārstāvi.

11.13. Biedrības mērķa un uzdevumu īstenošanā var piedalīties arī personas, kas nav Biedrības biedri. Šādas personas, pamatojoties uz Valdes lēmumu, var līdzdarboties Biedrības darbībā kā atbalstītāji (turpmāk tekstā Atbalstītāji), ar tiesībām piedalīties Biedrības Kopsapulcē bez balsstiesībām.

12.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

12.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

12.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;

12.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

12.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

12.1.4.brīvi darboties citās demokrātiskās biedrībās un nodibinājumos;

12.1.5. brīvi izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu;

12.1.6. veikt cita veida darbību, kas atbilst Biedrības mērķim un ir saskaņā ar Biedrības uzdevumu realizāciju;

12.2. Biedrības biedru pienākumi:

12.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt Kopsapulces un Padomes lēmumus;

12.2.2. regulāri maksāt biedra naudu;

12.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

12.2.4. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā;

12.3. Katram Biedrības biedram Kopsapulcē ir viena balss.

12.4. Biedrības Atbalstītāju tiesības:

12.4.1. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

12.4.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

12.4.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

12.4.4. brīvi darboties citās demokrātiskās biedrībās un nodibinājumos;

12.5. Biedrības Atbalstītāju pienākumi:

12.5.1. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

12.5.1. augsti turēt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā;

13.nodaļa. Biedru nauda

13.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā ne mazāk kā:

13.1.1. 10,00 EUR apmērā – fiziska persona un nevalstiskas organizācijas;

13.1.2. 30,00 EUR apmērā – komersanti;

13.1.3. 300,00 EUR apmērā – pašvaldības un pašvaldību iestādes.

13.2. Maksa par iestāšanos biedrībā ir 10,00 EUR:

13.3. Padome var lemt par biedru naudas samazināšanu vai atcelšanu fiziskai vai juridiskai personai.

14.nodaļa. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

14.1. Biedrības līdzekļus veido:

14.1.1. biedru iestāšanās un biedru maksas;

14.1.2. juridisko un fizisko personu brīvprātīgās maksas;

14.1.3. ienākumi no uzņēmējdarbības;

14.1.4. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanas finansēšanai;

14.1.5. valsts un pašvaldību budžeta mērķprogrammu realizācijas finansējums;

14.1.6. dotācijas, subsīdijas, kas iegūtas no citām juridiskām personām;

14.1.7.par Biedrības līdzekļiem iegādātā manta;

14.1.8. mantojuma kārtā pārņemtie līdzekļi;

14.1.9. citi atļauti ienākumi.

14.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar Kopsapulces, Padomes vai Valdes rīkojumiem tiek izlietoti:

14.2.1. mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;

14.2.2. darbinieku algošanai;

14.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

14.3. Ar Biedrības Kopsapulces lēmumu Biedrība var izveidot speciālus fondus, kuri izlietojami tādiem mērķiem, kas atbilst Biedrības statūtos noteiktajam darbības mērķim un uzdevumiem.

14.4. Par Biedrības līdzekļu izmantošanu atbild Valde, bet kontroli – Revidents.

Līdzīgi raksti

25Apr
Biedrība “Ropažu Salaspils partnerība” ir uzsākusi darbu pie vietējās teritorijas attīstības stratēģijas izstrādes, balstoties uz kuru būs iespēja saņemt finansējumu dažādu... Lasīt vairāk
Image coming soon
7Mar
2023.gada 16. janvārī biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” saņēma Zemkopības Ministrijas lēmumu par atbalsta piešķiršanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2023. –... Lasīt vairāk
6Mar
“Mājas kafejnīcu diena” ir iemīļots un gaidīts vasaras pasākums, kurā uz vienu vai divām dienām durvis apmeklētājiem ver improvizētas kafejnīcas, aicinot... Lasīt vairāk
6Jan
No 2023.gada 6.februāra līdz 2023. gada 30. maijam vai vienu mēnesi, pēc dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums sasniedz... Lasīt vairāk