Veidlapas

Uzņēmējdarbības projektu veidlapas (1.1.rīcība,1.2.rīcība)

Projektu iesnieguma veidlapa (MK 590., 1.pielikums Word)

Projekta iesnieguma veidlapa (MK 590., 1.pielikums Excel)

Atbalsta pretendenta deklarācija (MK 598., 1.pielikums)

De minimis uzskaites veidlapa (MK 740., 1.pielikums)

LAD sagatavots projekta iesnieguma paraugs

 

Sabiedriskā labuma projektu veidlapas (2.1. rīcība, 2.2. rīcība, 3.1. rīcība)

Projektu iesnieguma veidlapa (MK 590., 2.pielikums Word)

Projekta iesnieguma veidlapa (MK 590., 2.pielikums Excel)

Atbalsta pretendeta veidlapa (MK 598., 1.pielikums)

LAD sagatavots projekta iesniegums paraugs