Projektu vērtēšanas kārtība/vērtēšanas kritēriji

Balstoties uz Biedrības izstrādāto stratēģiju, to īstenošanai iesniegtos projektu pieteikumus izskata un pieņem lēmumus, balstoties uz Projektu vērtēšanas komisijas sniegtajiem atzinumiem, par projektu atbilstību Stratēģijai – Biedrības Padome. 

Projektu vērtēšanas komisijas, sadarbībā ar neatkarīgiem ekspertiem, ja tā lemj Padome, sniegtos atzinumus par iesniegto projektu atbilstību Stratēģijai un potenciālo projektu devumu teritorijas attīstībai apstiprina  un lēmumu pieņem Padome.

VRG sludinājumus par projektu iesniegumu pieņemšanu ievieto :

  • vietējā laikrakstā, kas pieejams vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā,
  • VRG mājas lapā www.ropazigarkalne.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv;
  • VRG darbības teritorijā esošo pašvaldību mājas lapās.

Interesentiem tiek nodrošināta iespēja ar stratēģiju iepazīties VRG mājas lapā www.ropazigarkalne.lv, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, kā arī Biedrības birojā. Projektu pieteikumu veidlapas un saistošā dokumentācija  pieejamas LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši apstiprinātajiem kritērijiem tiek izveidots projektu saraksts, sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita, un tiek pieņemts lēmums, kurus paraksta Partnerības paraksttiesīga amatpersona. Gadījumos kad tiek pieņemts negatīvs lēmums, tiek norādīts pamatots noraidīšanas iemesls.

Pozitīvu lēmumu par projekta atbilstību Partnerība sagatavo un sniedz tiem projektiem, kas ir ieguvuši norādīto minimālo punktu skaitu, un kuriem pietiek finansējums izsludinātajā rīcībā.

 

Katrai izsludinātajai rīcībai, ir apstiprināti savi vērtēšanas kritēriji.

1.1. rīcība Atbalsta sniegšana Uzņēmējdarbības paplašināšanai un uzsākšanai_1.1.

2.1. rīcība Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai, tajā skaitā jauniešu aktivitāšu veicināšanai

3.1. rīcība Atbalsts publiskas infrastruktūras attīstībai

Projektu pieteikumi, kas saņēmuši negatīvu lēmumu, kā arī projektu pieteikumi, kuriem nepietiek finansējums tiek uzskatīti par neatbilstošiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem.

Partnerība mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai, ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām, mēneša laikā pēc katra attiecīgās kārtas mēneša beigām izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai šādā kārtībā:

-) projektu, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, tālāk nevērtē, un vietējā rīcības grupa pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu un paziņo to atbalsta pretendentam;

-) projektam, kas atbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai, piešķir punktus atbilstoši vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem;

-) katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktajai rīcībai atsevišķi tiek izveidots projektu saraksts, sarindojot projektus pēc iegūto punktu skaita. Projektu sarakstā norāda katrai rīcībai izsludināto publisko finansējumu euro un no citām rīcībām pārcelto publisko finansējumu euro (ja attiecināms), atbalsta pretendentu, projekta nosaukumu, projekta īstenošanas vietu (mazāko teritoriālo vienību), projekta iesnieguma publisko finansējumu, projekta iesniegumam piešķirto punktu skaitu un attiecīgo pozitīvo vai negatīvo lēmumu. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka ir projektam, kas saņēmis vairāk punktu par vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem īpašajiem kritērijiem;

-) pieņem lēmumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, ja tas saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu un tā īstenošanai attiecīgajā kārtā ir pietiekams publiskais finansējums, un paziņo to atbalsta pretendentam.

-) Partnerība lēmumu par projekta noraidīšanu, kas neiegūst minimālo punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem un kam piešķirtais punktu skaits publiskā finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā nav pietiekams, pieņem divu mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām vai, ja attiecīgā kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām, pēc katra attiecīgās kārtas mēneša beigām un paziņo to atbalsta pretendentam.

-) Ja projekta iesniegumā norādītā informācija nav pietiekama, lai Partnerība varētu izvērtēt projekta atbilstību MK noteikumu 590 50. punkta prasībām, tā rakstiski pieprasa atbalsta pretendentam papildu informāciju. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, Partnerība projekta iesniegumu vērtē atbilstoši MK noteikumu 590  50. punkta prasībām, pamatojoties uz projekta iesniegumā norādīto informāciju, un piešķir zemāko vērtējumu atbilstoši attiecīgajam vērtēšanas kritērijam. Partnerība saraksti ar atbalsta pretendentu pievieno projekta iesniegumam un iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

Līdzīgi raksti

17Sep
2021.gada 25.augustā ir apstiprināta Ropažu un Garkalnes partnerības Stratēģija pārejas periodam (2021.-2022.). Stratēģijas īstenošanai piešķirts finansējums 175 173.19 EUR apmērā. Pārejas... Lasīt vairāk
15Sep
Noslēdzies četru dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Īriju un Ziemeļīriju, kur devās 10 cilvēku liela grupa (uzņēmēji un nozares profesionāļi) no... Lasīt vairāk
8Sep
Atvasara tuvojas ar rudenīgi dzestriem rītiem un saulainām, siltām dienām – īstais laiks posties uz tirgu! Pirmais Ropažu novada uzņēmēju tirdziņš... Lasīt vairāk
20Aug
Ropažu novadā un Salaspils novadā “Mājas kafejnīcās” aicinām viesoties un mieloties 4. septembrī, kad “piena upes tecēs ķīseļa krastos”. Šogad, no... Lasīt vairāk