Biedrības valde

Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kuru ievēl uz diviem gadiem, tā sastāv no 3 valdes locekļiem, ievērojot partnerības principu, kur katrs no valdes locekļiem pārstāv citu sektoru. Valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti. Valdes locekļi paši sadala pienākumus savā starpā un ievēl arī valdes priekšsēdētāju. Valdes loceklis nevar būt Padomes loceklis vai tās kandidāts.

Eva Haberkorne-Vimba

Valdes priekšēdētāja

Biedrība „Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” NVO

Jānis Baklāns

Valdes loceklis

Pārstāv uzņēmēju intereses un SIA „Elda”

Jolanta Roze

Valdes locekle

Privātpersona