Biedrības valde

Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kuru ievēl uz diviem gadiem, tā sastāv no 3 valdes locekļiem, ievērojot partnerības principu, kur katrs no valdes locekļiem pārstāv citu sektoru. Valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti. Valdes locekļi paši sadala pienākumus savā starpā un ievēl arī valdes priekšsēdētāju. Valdes loceklis nevar būt Padomes loceklis vai tās kandidāts.

Eva Haberkorne - Vimba

Valdes priekšsēdētāja

Renāte Gremze

Valdes locekle

Jolanta Roze

Valdes locekle